SAMITHI ENGLISH MEDIUM SCHOOL

CBSE AFFILIATION NO: 430284

 

1) Khandelwal Krishna Manoj

2) Patel Prince

3) Solanki Dhruv

4) Kakuji Hamzah Haroon

5) Nayak Sakshi Munesh Kumar

6) Patel Harshit

7) Vishva Rakeshbhai Patel

8) Patil Nidhi Gopal

9) Singh Sunny Kumar Suresh

10) Verma Rahul Singh Rajendra

11) Baisanc Pranjal Vinod Bhai

12) Pratishtha Vinod Gavau

13) Viraj Rayka

14) Manish Sirvi

15) Pankaj Nayak

16) Jatin Agrawal

17) Ashwin Nair

18) Khushi Jain

19) Dhruvika Durve

20) Barnal Lisa Madan

21) Saikumar Salve

22) Sumit Nayak

23) Aman Yadav

24) Meet Luhar

25) PANCHANDHYAYEE SHILPA SUSHIL

26) FARSWAN YOGITA DARWANSINGH